Een- of meerdaagse trainingen

Naast de mogelijkheid om een volledige leergang ineens te volgen, kun je ook voor losse modules (trainingen) kiezen, bijvoorbeeld als je je wilt verdiepen in een onderwerp of je verder wilt bekwamen.

Als je door het volgen van losse modules bouwt aan een certificaat van een leergang, dien je de modules uit de betrokken leergang met goed gevolg af te sluiten. Om jouw ontwikkeling te koppelen aan de praktijk van je eigen (C)OR wordt de leergang afgesloten met 2 verbindingsdagdelen. Tijdens deze dagdelen zul je onder begeleiding van de docent aan de eigen (C)OR een presentatie geven over een tweetal onderwerpen uit de leergang.

N.b.: wij veronderstellen dat je al als ambtelijk secretaris werkt. Mocht dat niet zo zijn, dan helpen wij je voor aanvang van de leergang met het zoeken naar een stageplaats.

Daarnaast kun je hier een aanbod vinden voor verdiepende trainingen voor de ervaren ambtelijk secretaris. Wij hopen dit aanbod in de komende tijd verder uit te breiden.

Deep Democracy Training voor ambtelijk secretarissen (Sandra Bouckaert), nader te bepalen
De Lewis-methode van Deep Democracy is een vernieuwende besluitvormingsmethode voor het nemen van besluiten met draagvlak en het voeren van dialogen. Daarbij worden alle stemmen gehoord, omdat elke stem telt en iets heeft toe te voegen. Deep Democracy geeft handvatten en gesprekstechnieken om als participant aan een overleg je invloed te vergroten en heeft een bijzondere kijk op groepsdynamieken die goed werkt bij het duiden van ongrijpbare onderstromen.

De training duurt één dag en voorziet je van kennis en kunde die je nodig hebt om:

 • Je rol als ambtelijk secretaris helder neer te zetten en te communiceren.
 • Te wisselen tussen de verschillende rollen die je vervult.
 • Je invloed te vergroten.
 • De dynamiek van een groep te doorzien; je leert vroege signalen oppikken van verzet en opkomend conflict herkennen waardoor je tijdig kunt reageren en zodat je een overleg in goede banen kunt leiden.
 • Te begrijpen wat de obstakels voor goede communicatie zijn en interventies die heldere communicatie bevorderen te kunnen doen.
 • Gesprekstechnieken in te kunnen zetten voor goede dialogen die echt ergens over gaan.
 • Onderhuidse spanningen die de voortgang van de groep tegenhouden te herkennen en te verminderen.

Wat levert de training op?

 • Je kunt verschuivingen in de groepsverhoudingen signaleren.
 • Je bent je bewust geworden van de minderheidsstem in groepen en je hebt de waarde daarvan ontdekt. Je kunt de minderheidsstem herkennen, erkennen en deze stem meenemen in de dialoog.
 • Je hebt geleerd meningsverschillen in te zetten als iets waarvan jij en de OR kunnen leren over je persoonlijk leiderschap en werkrelaties.
 • Je hebt geleerd hoe je diagnostische tools kunt inzetten om ongrijpbare processen te leren duiden zodat je er niet in meegezogen wordt.
 • Je kunt omgaan met verschillen in groepen en deze benutten.
 • Je hebt Deep Democracy werkvormen leren toepassen.
 • Je weet hoe je je invloed kunt aanwenden.
 • Je kunt transparanter en gemakkelijker schakelen tussen diverse rollen.
Module Inzicht in de rol van ambtelijk secretaris (leergang 1, blok 1), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 19 -20 oktober 2023

Gedurende deze module werken we aan de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in hoe de rol van ambtelijk secretaris is verankerd in het werkveld van de medezeggenschap
 • je kent de rol en positie en de mogelijke spanningsvelden die de rol met zich mee brengt
 • je denkt na over de verwachtingen over en weer tussen Dagelijks Bestuur, ambtelijk secretaris en ondernemingsraad
 • je hebt inzicht in de wijze waarop het OR-werk kan worden gepland en weet dit toe te passen
 • je kunt een OR-secretariaat voeren
 • je hebt inzicht in de vergadercyclus, weet wat er voor nodig is om deze cyclus in goede banen te leiden en je kunt dit toepassen
 • je weet hoe je grip krijgt op tijdsdruk die er soms is bij ondernemingsraden.
Module De ambtelijk secretaris als beleidsmedewerker (leergang 2, blok 1), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 9 - 10 november 2023

Gedurende deze module werken we aan de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in beleidsontwikkelingen en in de beleidscyclus
 • je herkent het verband tussen de diverse beleidsgebieden en bent in staat de beleidsgebieden met elkaar in verband te brengen
 • je kunt niveau’s in beleid koppelen aan de mate van invloed voor COR-OR-OC
 • je weet hoe strategisch beleid tot stand komt
 • je hebt inzicht in het besluitvormingsproces / de fasen van de organisatie en kunt de invloed van de OR binnen dit proces helder maken voor de OR
 • je bent in staat (in concept) eigen beleid te ontwikkelen voor de OR, afgestemd op de beleidscyclus van de organisatie
 • je hebt inzicht in nieuwe vormen van medezeggenschap
 • je weet hoe de medezeggenschapstructuur vorm kan krijgen in een organisatie
 • via intervisie buig je je over samenwerking, teamontwikkeling en het vraagstuk integriteit.
Module feedback en gesprekstechnieken (leergang 3, blok 1), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 25 en 26 januari 2024

Onderstaande leerdoelen staan centraal in deze module:

 •  je kent de aspecten van feedback geven en ontvangen en weet deze toe te passen
 • je neemt inzichten over gedrag tot je en weet deze inzichten te gebruiken
 • je hebt inzicht in het stellen van effectieve vragen en oefent met deze technieken
 • je (her)kent je rol en positie en weet deze effectief en integer in te zetten
 • je hebt inzicht in een stappenplan voor analyse en diagnose en kan dit stappenplan hanteren
 • je kent de aspecten van een adviesgesprek en oefent hiermee.
Module Wet en regelgeving bij medezeggenschap (leergang 1, blok 2) 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 16 en 17 november 2023

Tijdens deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

 • je kent de wet- en regelgeving (Wet op de Ondernemingsraad en Arbowet) omtrent de medezeggenschap en weet deze adequaat toe te passen
 • je krijgt inzicht in hoe je verkiezingen voor de ondernemingsraad kunt organiseren en weet dit toe te passen.
Module Analyseren met behulp van modellen (leergang 2, blok 2), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 7 en 8 december 2023

Tijdens deze module taan de volgende leerdoelen centraal:

 • je maakt kennis met analysemodellen en weet analysemodellen toe te passen in de praktijk
 • je bent in staat vraagstukken in de context te bekijken
 • je kunt helder presenteren.
Module helder adviseren en coachen in veranderprocessen (leergang 3, blok 2), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 22 en 23 februari 2024

Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 •  je bent op de hoogte van de juridische aspecten rondom de bevoegdheden van de OR
 • je kunt (in concept) een helder advies opstellen en presenteren
 • je kent je kernkwaliteiten, je valkuilen, allergien en uitdagingen en weet hier in gedrag mee om te gaan
 • Je maakt kennis met veranderprocessen en bent in staat de kennis te vertalen naar de eigen organisatie.
Module Positionering en communicatie (leergang 1, blok 3), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 14 en 15 december 2023

Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 • je hebt inzicht in de stakeholders van de ondernemingsraad
 • je bent in staat om vanuit je deskundigheid en je rol met stakeholders adequaat te communiceren
 • je kunt complexe vraagstukken helder maken
 • je bent in staat instemmingsbrieven en adviezen in concept voor de OR op te stellen
 • je bent je bewust van de netwerken waar de ondernemingsraad deel van uit maakt
 • je ontwikkelt gevoel voor verhoudingen binnen de medezeggenschap en weet wat nodig is om goed te kunnen samenwerken.
Module hanteren van complexe vraagstukken (leergang 2, blok 3), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 18-19 januari 2024

Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 • je bekwaamt je verder in het hanteren van analysemodellen
 • je bent in staat meerdere complexe onderwerpen in onderlinge samenhang uit te leggen
 • je kunt in concept initiatiefvoorstellen schrijven op inhoudelijk aangeven van de OR
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen.
Module teamontwikkeling, weerstand en conflicthantering (leergang 3, blok 3), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 21 en 22 maart 2024

We werken in deze module aan de volgende leerdoelen:

 • je maakt kennis met teamontwikkeling en groepsprocessen
 • je kunt patronen in de groep (OR) herkennen en bespreekbaar maken
 • je kent de ins en outs van conflicthantering en weet deze toe te passen
 • je kunt omgaan met weerstand
 • je beschikt over een scala aan interventiemogelijkheden in groepsprocessen
 • je bent op de hoogte van de effecten van organisatieverandering op mensen en processen, weet dit te duiden en de juiste acties in te zetten.
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen.
Module Van assisteren naar initiatief nemen (leergang 1, blok 4), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 11 en 12 januari 2024

Het laatste blok van deze leergang kent de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in de Arbowet en weet welke rol de ondernemingsraad hierin speelt
 • je komt vanuit je rol als ambtelijk secretaris met eigen voorstellen naar (het DB van) de ondernemingsraad
 • je bent in staat deze voorstellen helder te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling
 • je hebt inzicht in het commissiewerk, weet wat nodig is om commissiewerk te organiseren en weet dit toe te passen
 • je signaleert kansen voor de ondernemingsraad en weet deze helder uit een te zetten
 • je bent in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de scholing en opleiding van de ondernemingsraadsleden.
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen
Module schrijven, signaleren, adviseren (leergang 2, blok 4), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 15 en 16 februari 2024

Tijdens deze module werk je aan de volgende leerdoelen:

 • je bent in staat om heldere beleidsnotities te schrijven
 • je bent alert op wat er gebeurt in de organisatie, de invloed daarvan op de medezeggenschap en je weet dit helder te duiden voor de OR
 • Je zoekt en ordent informatie op zodanig wijze dat de OR dit op een effectieve en efficiente manier tot zich kan nemen
 • Je hebt basiskennis over de beginselen van het adviseren en je snapt op welke manier dat voor jou kan werken als adviseur van de OR.